Батьківський комітет інформує

1. Зміцнення матеріально - технічної бази. 2013 рік./uploads/editor/3355/112198/sitepage_128/files/2013_1.ppt2. Зміцнення матеріально - технічної бази. І квартал 2014 року./uploads/editor/3355/112198/sitepage_128/files/mtb_i_kv__2014r.rar

3. Зміцнення матеріально-технічної бази. ІІ - ІV квартал 2014 року.

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_128/files/mt

4. Зміцнення матеріально-технічної бази. І-ІІ квартали 2015 року. 

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_128/files/i_ii_kvartal__1.docx

5. Зміцнення матеріально-технічної бази. ІІІ-ІV квартали 2015 року.

ocx

6. Зміцнення матеріально-технічної бази, І квартал 2016 року.

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_128/files/sichen_berezen_2016.rar

Положення про батьківські комітети школи

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  конференції колективу

 ЗОШ І ст. №37 Кіровоградської міської

ради Кіровоградської області

«01»_вересня 2015 р., протокол №_1__

Голова конференції ______Каграманян Н.  В.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про батьківські комітети  загальноосвітньої школи І ступеня № 37

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківські комітети (далі - комітети) ЗОШ І ступеня № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області ( далі – школи) розроблене на основі Примірного положення про   батьківські комітети (ради) загальноосвітнього  навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від  02.06.2004  N 440 та визначає їх функції у державно-громадській системі управління загальноосвітнім навчальним закладом (далі - заклад).

1.2. Комітети є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.3. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про об'єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", "Положенням про загальноосвітній навчальний заклад", статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів класів (класу) або закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів (класу) або конференцією колективу школи. 

1.5. Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу.

1.6. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;

- виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

- формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

- захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

- здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

- запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;

- всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

- законність,

- гласність,

- колегіальність,

- толерантність,

- виборність,

- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед конференцією колективу школи, зборами батьків класів (класу).

3. Організація діяльності комітетів

3.1. Комітет класу (класів) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одного класу чи декількох класів, і діє від їх імені.

Комітет класу (класів), голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу (класів) на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу (класів).

3.2. Збори батьків класу (класів) проводяться за рішенням комітету класу (класів) не рідше двох разів на семестр.

3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів класів, або з інших батьків за рекомендацією комітетів класів або ради закладу.

3.4. Кількісний та якісний склад комітету закладу, термін його повноважень визначаються радою цього закладу.

3.5. Комітет закладу у разі необхідності може скликатися конференцією колективу закладу. Правомочний склад конференцією колективу становить не менше половини делегатів кожної з двох категорій ( 1\2 від працівників закладу ті 1\2 від батьків і представників громадськості ( статут школи , р.ІV, п 4.2) у закладі. Рішення приймаються простою більшістю присутніх делегатів.

У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть також виноситься на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається за рахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.

3.6. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу, а, за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.7. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

3.8. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.9. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, класного керівника, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

3.10. При недосягненні згоди між директором школи і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються органом управління освітою або радою закладу; між класним керівником і комітетом класу - керівництвом або радою цього закладу.

3.11. Комітети звітують про свою роботу перед конференцією колективу один раз на рік - в день виборів нового складу комітетів.

3.12. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у закладі, і передаються за актом новому складу відповідних комітетів.

Керівництво і класні керівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

4. Права та обов'язки комітетів

4.1. Комітети мають право:

 - брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги загальноосвітньому навчальному закладу, захисту здоров'я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

- вносити на розгляд керівництва (педагогічної ради,   ради школи) навчального закладу пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

- звертатися до директора, класного керівника, педагогічної та ради загальноосвітнього навчального закладу щодо роз'яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

- порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

- за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

- скликати позачергові батьківські збори (конференції);

- створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

- контролювати та вести обліки розподілу за напрямами благодійних   внесків, що  надаються  благодійниками школі ( відповідно до Постанови КМУ від 4 серпня 2000 р. N 1222)  у грошовій формі (для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником); якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено,  контролювати шляхи  спрямування  благодійного  внеску,  що визначаються керівником закладу   відповідно   до першочергових  потреб,  пов'язаних  виключно з основною діяльністю закладу;

- контролювати та вести розподіл та обліки постановки на балансовий чи позабалансовий облік ( за бажанням благодійника) благодійних   внесків, що  надаються  благодійниками школі ( відповідно до Постанови КМУ від 4 серпня 2000 р. N 1222)  як товари,  та проведення їх як робіт, послуг;  якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено,  контролювати шляхи  спрямування  благодійного  внеску,  що визначаються керівником закладу   відповідно   до першочергових  потреб,  пов'язаних  виключно з основною діяльністю закладу;

- надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків;

- сприяти покращенню харчування учнів;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів (вихованців);

- контролювати раціональне використання фондів загального обов'язкового навчання;

- сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;

- бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об'єднуватися в асоціації та інші добровільні об'єднання.

4.3. Комітети зобов'язані:

- виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

- вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

- надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або відповідного органа управління освітою;

- залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

- організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров'я учнів;

- у разі потреби звітувати перед конференцією колективу.

4.4. Голова комітету закладу є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.5. Голова комітету закладу має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

 

 

Затверджено

Рішенням ради школи    від  01.09.15
протокол № 1   

Голова ради                                    Ребець І. В.

 

Список членів батьківського комітету  школи
 2015 – 16 н. р.

Голови батьківських комітетів класів:

 1. 1-А кл. – Забудська Світлана Анатоліївна
 2. 1-Б кл. – Подлубна Олеся Вадимівна
 3. 1-В кл. – Ярошенко Роман Ігоревич
 4. 2-А кл. – Свистун Яна Миколаївна
 5. 2-Б кл. –  Панченко Любов  Валеріївна
 6. 2-В кл. – Мельник Юлія Олександрівна
 7. 3-А кл. – Сивун Яна Вікторівна
 8. 3-Б кл.  -- Ребець Ірина Валеріївна
 9. 3-В кл. – Лукіна Оксана Сергіївна
 10. 4-А кл. –Луценко  Наталію Володимирівна
 11. 4-Б кл. – Турлюн Олена Володимирівна
 12.  4-В кл. - Ткаченко Інна Леонідівна