Управління

Основні принципи управління

 

      На разі, основні пріоритетні принципи управління: професіоналізм, розвиток, інноваційність, лідерство, командна робота, демократизація, гуманізація, національна спрямованість.

     Демократизація управління школою передбачає участь громадськості, всього колективу в управлінні. Метою демократизації управління школою є підвищення відповідальності кожного члена коллективу за доручену справу, за якість та оптимізацію організації навчально - виховного процесу на сучасному рівні. В практику роботи школи впроваджуються такі науково-педагогічні основи демократизації управління, як:

- широке залучення вчителів до реформування змісту роботи школи, аналізу стану викладання, рівня знань, умінь, навичок учнів, їх вихованості;


- введення в практику роботи школи систематичного обговорення стану викладання рівня знань, умінь та навичок учнів з навчальних дисциплін на засіданнях педагогічної ради, циклових методичних об"єднань, нарадах при директорові, під час проведення щорічного Місячника педагогічної майстерності, тощо;

  
- заохочення педагогів до конструктивної критики, плюралізму думок під час обговорення стану навчання і виховання учнів;

- впровадження в практику управлінської діяльності високої культури праці, дотримання загальнолюдських моральних норм спілкування з педагогами, учнями та батьками;

- звітування директора школи  перед педагогічним колективом, учнями та батьками про зміст і результати управління навчально-виховним процесом кожного навчального року.

 

Структура управлінських органів  школи:

— органи колегіального управління школою (конференція, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступникові з навчально – виховної роботи);

— адміністрація школи (директор, його заступник з навчально – виховної , завідувач господарства);

— органи громадського самоврядування:

  • учнів  - самоврядівна організація «Веселкова країна», очолювана Радою Весельчат;
  • працівників школи – профспілковіа організація, очолювана профспілковим комітетом;
  •  батьків – батьківські комітети, загальношкільний та покласні.
     

Органи колегіального управління школою
 

   Органами колегіального управління школою є конференція, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступникові. Їх діяльність координується залежно від потреб колективу і завдань школи.

   Конференція є вищим колегіальним органом громадського самоврядування школи . Делегатів конференції з правом голосу обирають  збори вчителів та інших працівників і збори батьків по класах ( оскільки школа початкова)  в однаковій кількості від кожної категорії. Конференція затверджує статут, вносить корективи, розробляє напрями розвитку школи, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, здійснює пошуки додаткового фінансування, зміцнення матеріально-технічної бази. За необхідності створює тимчасові, постійні комісії з різних напрямів діяльності школи, визначає їх повноваження. Скликається радою школи не менше одного разу  на рік.

   На основі типового Статуту з урахуванням соціальних, економічних, національних та регіональних особливостей у школі розроблено та зареєстровано у встановленому порядку власний статут.
 

   Статут школи — сукупність нормі правил життя колективу з урахуванням його особливостей і перспектив розвитку.

 

   Раду школи обирають на конференції школи.
 

   Рада школи — орган колегіального управління шкільними справами, вирішення найважливіших питань щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

   До складу ради за типовим положенням обирають представників педколективу (1/3), батьків (або осіб, які їх замінюють) (1/3),  і 1/3 від учнів,але,  оскільки школа початкова, за рішенням конференції, - обираються також батьки, адже вони найкраще знають потреби власних дітей. Очолює раду її член, обраний на першому в навчальному році організаційному засіданні.

   Рада школи займається управлінськими проблемами, які раніше перебували в одноосібній компетенції директора. Вона реалізує рішення конференцій шкільного колективу; представляє інтереси школи в державних і громадських органах, забезпечує соціальний захист неповнолітніх; визначає зміст, методи, форми організації навчання й виховання; встановлює режим роботи школи; здійснює контроль за роботою,  контролює витрату бюджетних асигнувань на школу; заслуховує звіти про роботу директора, його заступників, учителів; захищає працівників школи й адміністрацію від необґрунтованого втручання в їх професійну та посадову діяльність.

   Педагогічна рада розглядає складні питання організації навчального процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів. До її складу входять учителі, вихователі груп подовженого дня, адміністрація школи. Очолює її директор школи.

   Роботу педагогічної ради планують у довільній формі відповідно перспективного прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально – виховного процесу і до потреб школи. Члени ради мають право виносити на її розгляд усі питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але збирається не менше чотирьох разів на рік.

   Нарада при директорі використовується для вирішення термінових питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу (аналізу успішності учнів, дисципліни в школі, для організації позакласної діяльності). Інколи нарада розглядає роботу окремих учителів, виконання стандартів освіти тощо. Участь у них є обов'язковою для викладачів, адміністрації. Періодичність проведення визначає директор школи відповідно до плану та за необхідністю.

   Наради при заступникові директора  з навчально – виховної роботи розглядають поточні проблеми, що стосуються їх адміністративної компетенції. Періодичність проведення визначається планом роботи школи.  

 

Управлінська діяльність адміністрації школи 

   Управління сучасною школою є складною системою з багатьма внутрішніми взаємозв'язками. Його ефективність багато в чому залежить від правильного розподілу обов'язків в адміністрації школи, до якої належать директор, заступники навчально -  виховної,  господарської роботи.

   Директор школи. Його діяльність регламентується Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, згідно з яким директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Він є найвищою посадовою особою в школі, діє від імені школи, представляє її в усіх організаціях, розпоряджається її майном і коштами, укладає договори, видає фінансові доручення, відкриває у банку рахунок, розпоряджається кредитами, видає накази по школі, його вказівки є обов'язковими для її учнів та учителів.

   Директор організовує планування змісту та забезпечення навчально-виховного процесу, несе за нього відповідальність. До його обов'язків належить також піклування про здоров'я, безпеку учнів, про створення умов для позакласної та позашкільної роботи. Директор наділений адміністративною владою, і від уміння користуватися нею залежить його авторитет. Він не може бути консервативним виконавцем інструкцій, а мусить бути творчим керівником. Важливо, щоб він був наділений такими рисами, як демократизм, вимогливість, самовимогливість, чесність, відвертість, дипломатичність, мобільність, чуття нового тощо.

   Директор школи керує роботою своїх заступників, узгоджує спільну діяльність адміністрації школи з громадськими організаціями, вчителів та учнів, відповідає за комплектування класів , тощо.

   Один з найголовніших напрямів його роботи — добір і розстановка педагогічних кадрів. У сфері його компетенції організація роботи ради школи, педагогічної ради, батьківського комітету, батьківського всеобучу, загальне керівництво методичною роботою, навчально-виховним процесом, координація позакласної роботи вчителів. Директор несе відповідальність за організацію роботи з охорони праці і техніки безпеки, забезпечення гігієни праці учнів і вчителів.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи. Організовує і контролює процес навчання школярів, їх загальноосвітню і трудову підготовку, всебічний розвиток і поведінку. Контролює виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок учнів. Здійснює керівництво методичною роботою з учителями школи, складає і контролює розклад уроків, графіки гурткових занять, контрольних, проведення лабораторних робіт, навчальних екскурсій. Відповідає за звітність із питань навчально-виховного процесу, організовує методичну роботу методичних об'єднань, діяльність шкіл передового досвіду кращих педагогів, молодих педагогів, творчих груп і т. ін... Контролює роботу шкільної бібліотеки, груп подовженого дня. Оскільки у нашій школі 1 заступник, то він також організовує позакласну виховну роботу і дозвілля учнів, надає необхідну допомогу класним керівникам, вихователям та іншим працівникам школи, які залучаються до виховної роботи з учнями.

 

Завідувач господарства. Відповідає за збереження шкільних приміщень і майна, за матеріальне забезпечення навчального процесу, санітарний стан школи, протипожежну охорону, правильну організацію роботи обслуговуючого персоналу.