Методична робота

Перспектиний план роботи над науково-теоретичною проблемою школи 2010-2015 роки 
/uploads/editor/3355/112198/sitepage_23/files/perspektiniy_plan_roboti_nad_naukovo_teoretichnoyu_problemoyu_shkoli_2010_2015_r.rar
Пам'ятка по дослідженню наукової проблеми /uploads/editor/3355/112198/sitepage_23/files/pamyatka_po_doslidzhennyu_metodichnoi_problemi_1.rar
Положення про циклове методичне об'єднання педагогів школи /uploads/editor/3355/112198/sitepage_23/files/polozhennya_pro_cmo.rar

Перспективний план роботи  над науково - теоретичною проблемою школи 2015 - 2020 роки

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_23/files/perspektiniy_plan_roboti_nad_naukovo_teoretichnoyu_problemoyu_shkoli_2015_20.doc

Проблема науково – методичного характеру, над якою працює школа протягом 2020 – 2025 р. р.:

https://docs.google.com/document/d/1B5HfnoSllvWZyDvqC31gOdNdqSo_SvQT/edit 

Впровадження інноваційних освітніх технологій педколективом закладу: 

Назва та суть інноваційної освітньої технології,

автор-розробник

Колектив або особа, які апробують (адаптують, впроваджують) технологію

Адреса освітнього закладу та контактні телефони

Прогнозовані результати

Друкована продукція з досвіду впровадження інноваційної технології

Групова (колективна) технологія навчання

Автори: О. Рівин, В. Дяченко.

Суть технології: передбачає   організацію навчального процесу, за якої навчання здійснюється у процесі спілкування  між учнями (взаємонавчання) у групах. Група може складатися з двох і більше учнів, може бути однорідною або різнорідною за певними ознаками, може бути постійною і мобільною.

Загальноосвітня
школа І ступеня № 37
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Кіровоградська область,
м. Кропивницький,
вул. Металургів, 22а

 

Групові форми навчання дають змогу диференціювати та індивідуалізувати процес навчання. Формують внутрішню мотивацію до активного сприйняття, засвоєння та передачі інформації. Сприяють формуванню комунікативних якостей учнів, активізують розумову діяльність. Робота в групах (колективна) дає найбільший ефект у засвоєнні знань.

 

 

Інтерактивні технології навчання.

Автори: Пометун О.,
Пироженко Л.

Суть технології: інтерактивність навчання ґрунтується на концептуальній ідеї співробітництва, взаємонавчання. Автори зазначають, що процес пізнання відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Залежно від мети уроку, форм організації навчальної діяльності використовуються інтерактивні технології кооперативного, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань. Окремі локальні технології використовуються на будь-якому етапі традиційного уроку, трансформуючи його в інтерактивний

 

 

Інтерактивні технології сприяють формуванню навичок і вмінь як предметних, так і загальнонавчальних; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей, активації пізнавальної діяльності всіх учнів,  ціннісно – смислових орієнтацій; розвитку суб’єктності, мотивації до навчання.

 

Мультимедійні технології.

Суть технології: використання чи  створення мультимедіа-продуктів: електронних книг, енциклопедій, комп'ютерних фільмів, баз даних, презентацій, відео, тощо. У цих продуктах об'єднаються текстова, графічна, аудіо- та відеоінформація, анімація.

           

Вчителі активно використовують у своїй роботі електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ MEDIA Ed Profi» (мультимедійний веб-ресурс в комплекті з кодом доступу) для ЗЗСО для 3-х класів НУШ

Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ MEDIA Ed Profi» має:

 •     гриф Рекомендовано МОН України до використання у початкових класах ЗЗСО (Лист № 1/11-3170 від 06.05.2020 р.);
 •     висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/2927 від 17.02.2020 р.

 

Педпрацівники закладу :

 1.  використовую у своїй професійній діяльності мультимедійні презентації (зокрема, із сайту  https://vsimpptx.com)  та створюють власноруч;
 2. часто в роботі з учнями використовують сервіс

https://learningapps.org/  (для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів) ;

 1. на сайті https://naurok.com.ua/ створюють і використовують у своїй роботі тести для перевірки рівня засвоєння матеріалу учнями;
 2. сайт https://video.novashkola.ua/ теж містить багато потрібної і цікавої для здобувачів освіти інформації;
 3. активно, особливо  під час дистанційного навчання,  використовують  шкільне хмарне сховище Google Диск та програму Zoom для проведення онлайн уроків;
 4. у класах створили та активно використовують Viber спільноти з учнями, для того, щоб поставити питання та збирати відповіді учнів, оцінюючи їх знання з певної теми та багато ін..              

 

 

Мультимедіа-технології освітньої спрямованості привчають дітей не лише гратись та розважатись з гаджетами, а перетворюють комп'ютер чи ін. гаджет  на повноцінного співрозмовника, дозволяють учням (будь-якого віку), не виходячи з навчальної аудиторії, будинку брати участь у конференціях, діалогах, вести кореспонденцію. Стимулюють інтерес учнів, їх готовність до творчості, потребу в одержані нових знань і відчуття самостійності. Така сучасна інтерактивність дозволяє робити уроки не схожими між собою. Це відчуття постійної новизни сприяє розвитку в учнях інтересу до навчання.

 

Ігрові технології .

Автори-розробники –
Д. Ельконін, В. Коваленко,
Б. Нікітін, П. Підкасистий,
М. Стронін та інші.

Суть : для реалізації формування ключових компетентностей важливим стає впровадження ігрових технологій. Основною суттю є поліваріативна. Вона може реалізуватися за технологічними схемами Д. Ельконіна, Б. Нікітіна, П. Підкасистого, М. Строніна, М. Шуть та інших, використовуватись у процесі навчання дітей різних вікових груп. Як зазначає Г. Селевко, гра як вид навчальної діяльності в умовах конкретної ситуації спрямована на засвоєння соціального досвіду, у якому формуються й удосконалюються вміння і навички учнівського самоуправління.

 Гра як вид навчальної діяльності в умовах конкретної ситуації спрямована на засвоєння соціального досвіду, у якому формуються й удосконалюються вміння і навички учнівського самоуправління. Структура гри як діяльності включає: цілепокладання (уміння поставити мету, завдання), планування (уміння передбачити розвиток подій, дійових процесів, операцій), реалізацію цілей (уміння реалізувати ігровий задум), аналіз отриманих результатів (уміння проаналізувати набутий ігровий досвід). Мотивація ігрової діяльності забезпечується добровільністю включення в гру, можливістю вибору й елементами змагальності, що сприяє задоволенню потреб у самоствердженні та самореалізації учнів як суб’єктів учіння.

 

 

Розвиток суб’єктності школяра, процесів саморегулювання та самоуправління власною навчальною діяльністю.

 

Технологія “Створення ситуації успіху”

Автор-розробник – А. Бєлкін.

Питання застосування технології створення ситуації успіху в навчанні розглянуто в роботах педагогів і психологів сучасності: О. Бєлкіна, І. Лернера,

М. Махмутова, О. Пєхоти, М. Венгер, М. Лісіна,

Г. Люблінська, В. Мухіна та ін

 СутьЯк зазначає О. Пєхота, ситуація успіху – це суб’єктивний психологічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи, творця явища. Вона досягається тоді, коли дитина сама визначає цей результат як успіх. Успішність теж тлумачиться як успіх, однак він є зовнішній, бо оцінюється іншими. Усвідомлення ситуації успіху учнем, розуміння її значимості виникає після подолання психологічних бар’єрів страху бути не таким як усі, труднощів незнання, невміння тощо.

Характерною рисою технології є психологічна підтримка розвитку особистості дитини. Мета – створити ситуацію успіху для розвитку особистості, дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили.

 

 

Прогнозовані результати: створення сприятливих психолого-педагогічних умов саморозвитку та самореалізації особистості школяра.

 

LEGO-технологія «Шість цеглинок» . «Шість цеглинок в освітньому просторі школи». Методичний посібник/ Упорядник О.Рома – The Lego Foundation, 2018.

Суть технології: відкрита система, яка дозволяє учням робити відкриття, досліджувати, експериментувати, шукати власні відповіді на проблемні ситуації, ставити цілі та розробляти план дій, творити та імпровізувати досхочу.

 

 

формує вміння розв’язувати проблемні завдання, ставити мету, міркувати про подальшу роботу, розробляти план дій;

розвиває творче мислення;

розвиває мовлення ― діти вчаться детально пояснювати свої дії, пояснювати міркування, надавати чіткі та зрозумілі інструкції, розповідати історії, висловлювати власні думки;

формує вміння співпрацювати, зокрема, уміння працювати в парах чи групах, ділитися матеріалами, уміння вчитися у своїх однолітків, дослухатися до їхніх ідей та пропонувати власні, уміння аналізувати ідеї та обирати раціональніші, уміння розподіляти ролі та обов’язки;

розвиває сенсорне сприйняття, допомагає формувати уявлення про зовнішні властивості предметів: форму, величину, колір, положення у просторі;

розвиває дрібну моторику;

формує цілісну систему уявлень дитини про навколишній світ, збагачує життєвий досвід дитини.

 

Технологія навчання як дослідження Автор-розробник О. Пометун

Сутність цієї технології полягає у забезпеченні освітньої підготовки учнів у процесі систематичних (за періодами навчання і навчальними предметами) навчальних досліджень. Метою застосування дослідницьких технологій в навчанні є набуття учнями досвіду дослідницької роботи в пізнавальній діяльності, об'єднання розвитку їх інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь і творчого потенціалу, формування на цій основі активної, компетентної, творчої особистості.

 

 

Використання у навчанні дослідницьких прийомів та методів сприяє глибокому засвоєнню учнями знань, формуванню у них умінь і навичок, вихованню інтересу до пізнавальної, творчої діяльності.

 

Дослідницький метод у навчанні - метод залучення учнів до самостійних пошуків, на основі яких вони встановлюють зв'язки між предметами, явищами і процесами об'єктивної дійсності, роблять висновки, пізнають закономірності.

 

 

Проектні технології навчання.

Автори: Джон Дьюї та його послідовник В.Кілпатрик

Суть технології: стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою
знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв'язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань.

Створення педагогом умов для набуття учнем індивідуального досвіду проектної діяльності.

Відповідно до поставленої мети на сучасному етапі запровадження в освітній процес проектної технології вирішується низка специфічних завдань:

 1. Навчити учнів здобувати знання самостійно, уміти застосувати їх для розв'язання нових пізнавальних і практичних завдань.
 2. Сприяти виробленню учнем комунікативних навичок, тобто здатності працювати в різноманітних групах, виконуючи всілякі соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника).
 3. Розширити коло спілкування, ознайомити з іншими культурами, різними точками зору на одну проблему.
 4. Виробити вміння запроваджувати дослідницькі прийоми: збирати необхідну інформацію, аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти доходити висновків.

 

 

Прогнозовані результати: із упровадженням проектної технології вирішується ціла низка дидактичних, виховних і розвивальних завдань різних рівнів: розвиток пізнавальних здібностей, формування вмінь керувати своєю навчальною діяльністю, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення, комунікації.

Створюється інноваційно-розвивальне середовище, що передбачає такі процеси: мотивацію навчальної діяльності; проблемно-креативну спрямованість, інтерактивну організацію освітньої діяльності; набуття знань, умінь і навичок як самостійного, так і колективного пошуку, постійну актуалізацію їх застосування; формування нового досвіду психологічних якостей; орієнтацію на особистий і колективний успіх.

 

 

Сучасні освітні інструменти для педагогів

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_23/files/suchasni_osvitni_instrumenti_dlya_vchiteliv.rar

Структура методичної роботи педколективу закладу на 2021/2022 н. р.

 
Педагогічна рада школи

Керівник

 

Рада школи

 

 

   

НМ підпроблема закладу 2021/2022 н.р.:
 «Формування якісного освітнього середовища щодо забезпечення всебічного розвитку
особистості молодшого школяра на основі сучасних освітніх технологій, зокрема, спрямованих на
реалізацію здоров’язбережувального компоненту освітнього процесу».

 


Інформаційне  забезпечення

 

 

Циклове

методичне об’єднання педагогів 3 – 4 класів.

Проблема:

«Формування якісного освітнього середовища щодо забезпечення всебічного розвитку

особистості молодшого школяра на основі сучасних освітніх технологій, зокрема, спрямованих на

реалізацію здоров’язбережувального компоненту освітнього процесу» (3-4 класи).

 

Голова -  Горчинська Н. П.

 

 

Соціально-психологічна служба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотека
Читальний зал

 

 

Наради при директорові, заступникові з НВР

 

ІОС ЗЗСО. Інформаційно-методичний центр, сайт «Е.у.», фахова періодика,  спільноти, групи соцмереж

 

 

 

 

Участь у роботі міських, обласних, всеукраїнських методичних заходах онлайн, дистанційно, очно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна робота
з педкадрами. Бесіди, консультації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні наради, наради при директорові та при заступникові директора з навчально-виховної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місячник педмайстерності

 

 

 

 

 

 

 

Циклове

методичне об’єднання педагогів 1 – 2 класів.

Проблема:

«Формування якісного освітнього середовища щодо забезпечення всебічного розвитку

особистості молодшого школяра на основі сучасних освітніх технологій, зокрема, спрямованих на

реалізацію здоров’язбережувального компоненту освітнього процесу» (1-2 кл.)
Голова – Галущенко В. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметні тижні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-практичні конференції, семінари, практикуми, тренінги

 

 

 

 

Самоосвіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації

 

 

 

 

 

Школа молодого педагога. Проблема:

“ Особистісний  розвиток  учня в умовах НУШ, формування його ключових і предметних компетентностей в освітньому процесі”.

Керівник: Жиленко Н. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атестаційна комісія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атестація педагогічних кадрів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення  перспективного педагогічного досвіду

Наставництво, педагогічна інтернатура (за необхідності)