Управління

Основні принципи управління

      На разі, основні пріоритетні принципи управління: професіоналізм, розвиток, інноваційність, лідерство, командна робота, демократизація, гуманізація, національна спрямованість.

     Демократизація управління школою передбачає участь громадськості, всього колективу в управлінні. Метою демократизації управління школою є підвищення відповідальності кожного члена коллективу за доручену справу, за якість та оптимізацію організації навчально - виховного процесу на сучасному рівні. В практику роботи школи впроваджуються такі науково-педагогічні основи демократизації управління, як:

- широке залучення вчителів до реформування змісту роботи школи, аналізу стану викладання, рівня знань, умінь, навичок учнів, їх вихованості;


- введення в практику роботи школи систематичного обговорення стану викладання рівня знань, умінь та навичок учнів з навчальних дисциплін на засіданнях педагогічної ради, циклових методичних об"єднань, нарадах при директорові, під час проведення щорічного Місячника педагогічної майстерності, тощо;

  
- заохочення педагогів до конструктивної критики, плюралізму думок під час обговорення стану навчання і виховання учнів;

- впровадження в практику управлінської діяльності високої культури праці, дотримання загальнолюдських моральних норм спілкування з педагогами, учнями та батьками;

- звітування директора школи  перед педагогічним колективом, учнями та батьками про зміст і результати управління навчально-виховним процесом кожного навчального року.

 

Система управління школою

 • ЗАКОН УКРАЇНИ "Про повну загальну середню освіту" (Документ 463-IX, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.01.2020)

  Стаття 36. Система управління закладом загальної середньої освіти

  1. Управління закладом загальної середньої освіти здійснюють:

  засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган;

  керівник закладу освіти;

  педагогічна рада;

  вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

  2. Органи громадського самоврядування та піклувальна рада мають право брати участь в управлінні закладом загальної середньої освіти у порядку та межах, визначених Законом України "Про освіту", цим Законом та установчими документами закладу освіти.

Органи колегіального управління школою
 

   Органами колегіального управління школою є конференція, рада школи, педагогічна рада. Їх діяльність координується залежно від потреб колективу і завдань школи.

   Конференція є вищим колегіальним органом громадського самоврядування школи . Делегатів конференції з правом голосу обирають  збори вчителів та інших працівників і збори батьків по класах ( оскільки школа початкова)  в однаковій кількості від кожної категорії. Конференція затверджує статут, вносить корективи, розробляє напрями розвитку школи, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, здійснює пошуки додаткового фінансування, зміцнення матеріально-технічної бази. За необхідності створює тимчасові, постійні комісії з різних напрямів діяльності школи, визначає їх повноваження. Скликається радою школи не менше одного разу  на рік.

   На основі типового Статуту з урахуванням соціальних, економічних, національних та регіональних особливостей у школі розроблено та зареєстровано у встановленому порядку власний статут.

   Статут школи — сукупність нормі правил життя колективу з урахуванням його особливостей і перспектив розвитку.

   Раду школи обирають на конференції школи.

   Рада школи — орган колегіального управління шкільними справами, вирішення найважливіших питань щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

    До ради обираються пропорційно представники від 1/2 педагогічного колективу і 1/2 батьків і громадськості. Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) школи. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). Очолює раду її член, обраний на першому в навчальному році організаційному засіданні.

   Рада школи займається управлінськими проблемами, які раніше перебували в одноосібній компетенції директора. Вона реалізує рішення конференцій шкільного колективу; представляє інтереси школи в державних і громадських органах, забезпечує соціальний захист неповнолітніх; визначає зміст, методи, форми організації навчання й виховання; встановлює режим роботи школи; здійснює контроль за роботою,  контролює витрату бюджетних асигнувань на школу; заслуховує звіти про роботу директора, його заступників, учителів; захищає працівників школи й адміністрацію від необґрунтованого втручання в їх професійну та посадову діяльність.

   Педагогічна рада розглядає складні питання організації навчального процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів. До її складу входять учителі, вихователі груп подовженого дня, адміністрація школи. Очолює її директор школи.

   Роботу педагогічної ради планують у довільній формі відповідно  до стратегії розвитку  школи. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд усі питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але збирається не менше чотирьох разів на рік.