Історія школи

 

     ЗОШ І ст. № 37 створена рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської  ради від 28 червня 1995 року № 379 як перша у місті Кіровограді (Кропивницькому) початкова школа.

    Ми "будували" її власноруч, "цеглинка" до "цеглинки". На разі, з аварійного дошкільного закладу (  ЗОШ І ст. №37   розташована в приміщенні колишнього дитячого дошкільного закладу №57  , розрахованого на  12 груп ) зуміли "збудувати" пристойну сучасну школу початкового рівня навчання. 12 початкових класів з забезпеченням   повноцінного комфортного  освітнього процесу: у кожному з них телевізор/ проектор з екраном чи ММ дошка, сучасна наочність, ігрові куточки або кімнати, обладнані відповідно до вимог НУШ.

Обладнано згідно нормативних вимог і успішно функціонують також:

- Їдальня (120 посадочних місць) .

- Спортивний зал , що у позаурочний час ефективно використовується як актовий (шляхом влаштування найпростіших декоративних доповнень).

- 2 кабінетит для вивчення англійської мови, обладнані комп"ютерною технікою, проекторами, сучасною наочністю.

- Бібліотека з читальним залом, з комп"ютером та Інтернетом.

- Кабінет інформаційно - комунікаційних технологій з мультимедійним обладнанням.

- Комп"ютеризовано та забезпечено доступом до Інтернету робочі місця кожного  педагога, адміністрації, секретаря, спеціалістів. З метою оптимізації освітнього процесу, забезпечення його інтерактивності, доступ до Інтернету здобувачів освіти закладу забезпечено системою роутерів (WiFi).

У нашій школі, одній із перших у місті Кропивницькому, у результаті реалізації довготривалого управлінського проекту ( про що Видавництвом «Шкільний світ» - http://www. osvitaua.com/ , у часописі  «Сучасна Школа України» (№ 9 ( 297), вересень 2016 року, с. 28), у рубриці «Найкращі матеріали для лідерів освіти» - «ІКТ в управлінській діяльності керівника школи»,   опубліковано статтю Т. В. Дадонової, директора ЗОШ І ст. № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, та Н. В. Каграманян, заступника директора з навчально – виховної роботи школи,  щодо створення ефективного інформаційно – навчального середовища у сучасній школі: «Роль керівника навчального закладу в упровадженні  інноваційних технологій в управлінську діяльність») організовано та ефективно працює і розвивається сучасне інформаційне освітнє середовище  закладу.  

Кожен клас має сівй блок приміщень (навчальне, ігрове, санвузол, роздягалку). Протягом останніх  3-х років здійснено сучасний капітальний ремонт 11 учнівських санвузлів, у кожному з яких встановлено електросушарку для рук. Саме це дає зараз змогу колективу школи організувати роботу безпечного ОП в умовах карантину.

       За роки існування ЗОШ І ст. № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області для успішного продовження навчання у найрізноманітніших навчальних закладах міста ІІ ступеня підготувала більше 2000 випускників. 

     Розроблені Стратегічна програма розвитку закладу освіти розроблена у 2020 році (схвалена рішенням педради закладу від 28.08.2020 р., протокол №2) і є складовою частиною Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, зміни до якого внесено рішенням тієї ж педради,  Внутрішня система забезпечення якості освіти закладу схвалена рішенням педагогічної ради школи ( протокол від 16.01.2020 р. №3) та введена в дію наказом по закладу №6 – 0 від 21.01.2020 р.  

 

 

Формула ЗОШ І ст. 37, згідно рекомендацій Концепції НУШ:

•  Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладом освіти і системою освіти - інструмент забезпечення успіху школи.

• Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.

• Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.

•  Наскрізний процес виховання, який формує цінності.

•  Децентралізація та ефективне управління,  курс на реальну автономію.

• Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.

• Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.

• Нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.

• Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.  

• Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу.

Запорука успіху освітнього процесу школи – «педагогіка партнерства» (Концепція НУШ).

Місія школи: допомогти розкрити та розвинути неповторні та унікальні здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

Засади, на яких працює заклад:

• повага до особистості;

• доброзичливість і позитивне ставлення;

• довіра у відносинах;

• діалог – взаємодія – взаємоповага;

• розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);

• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

 

«Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості».

Визначає Державний стандарт початкової освіти,

                                               затверджений  постановою Кабінету Міністрів

                                              України  від 21 лютого 2018 р. № 87 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text)

 

Досягти даної мети можна, забезпечивши високий рівень якості освіти. Якість освіти розглядається у нерозривній єдності якості процесу (діяльності) і якості результату1. Якість освітнього процесу (діяльності) є невід'ємною складовою якості освіти, яка залежить від якості освітнього середовища, включає якісні і кількісні характеристики освітнього процесу, якість професійної компетентності викладачів, якість організаційно-управлінської компетентності2 .

Внутрішня система забезпечення якості освіти, розроблена відповідно до методичних рекомендацій  для допомоги закладу освіти у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти Державної служби якості освіти України «Абетка для директора» (схвалена засіданням педагогічної ради закладу 16.01.2020 р. (протокол №3), введена в дію наказом по закладу від 21.01.2020 № 6 - 0) визначає наступні  головні принципи діяльності ЗЗСО:

Дитиноцентризм. Головним суб'єктом, на якого спрямована освітня діяльність школи, є дитина.

Автономія закладу освіти, яка передбачає самостійність у виборі форм і методів навчання, визначення стратегії і напрямів розвитку закладу освіти, які відповідають нормативно-правовим документам, Державним стандартам загальної середньої освіти.

Цілісність системи управління якістю. Усі компоненти діяльності закладу освіти взаємопов'язані, це створює взаємозалежність між ними. Наприклад, якість освіти залежить від оптимального добору педагогічних кадрів, мотивуючого освітнього середовища, використання освітніх технологій, спрямованих на оволодіння ключовими компетентностями, сприятливої для творчої роботи психологічної атмосфери. Зниження якості хоча б одного названого компоненту знизить у цілому якість освіти.

Постійне вдосконалення. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти - це постійний процес, за допомогою якого відбувається вдосконалення освітньої діяльності, підтримується дієвість закладу, забезпечується відповідність змінам у освітній сфері, створюються нові можливості тощо.

Вплив зовнішніх чинників. Система освітньої діяльності у закладі освіти не є замкнутою, на неї безпосередньо впливають зовнішні чинники - засновник, місцева громада, освітня політика держави.

Гнучкість і адаптивність. Система освітньої діяльності змінюється під впливом сучасних тенденцій розвитку суспільства.

Основні цінності, які сповідує заклад, відповідно Концепції НУШ:

• унікальність кожної дити­ни;

• її право на вибір власного життєвого шляху;

• безпека та комфорт дитини у школі.