Циклове методичне об'єднання педагогів 3,4 класів

Циклового методичного об'єднання

педагогів 3-4 класів на 2017-2018 н.р.    

 

Засідання 1

29.08.17

1.      Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2017-2018,   (інструктивно методичні рекомендації МО і науки України)

2.      Навчальні програми 1-4 (оновлені, Київ: Видавничий дім «Освіта, 2016р.)

3.Методичні рекомендації МОНУ про викладання навчальних предметів у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів України у 2017/2018 навчальному році.

4. Про методичні рекомендації з питань  організації  виховної роботи у навчальних закладах 

Про результати моніторингу, державної підсумкової атестації з української мови, математики та читання у 4-х класах

Огляд новинок навчальних посібників, підручників для 1-4 класів,  інструкцій, методичних рекомендацій.

 1. Інструкція щодо заповнення  класного журналу для 1-4 –х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 2. Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

     3.  Методичні рекомендації:

-щодо ведення класного журналу;

- щодо проведення  Першого уроку;  

- щодо планування виховної роботи в  школі.

Визначення проблеми та планування роботи ЦМО на 2016-17 н.р.
 

                                                                                 Засідання  2

                                                                           24 листопада 2017р.

1.Формування читацької компетентності молодших школярів 3 - 4 класів.

1.1.    Складові читацької компетентності.

2. Шляхи формування читацької компетентності молодших школярів.

1.2. Сучасний урок літературного читання.

1.3.Алгоритм підготовки вчителя до уроку.

2.Формування читацької компетентності молодших школярів на уроках 3 - 4 класів та в групі продовженого дня.

Впровадження хмарних технологій в навчально-виховному процесі.

4.Робота з обдарованими дітьми. Розробка  завдань з української мови та математики.

 

                           У січні місяці відбулося позачергове засідання, на якому розглянулися такі  питання:

      1. Погодження календарних, виховних планів класних керівників та виховних планів вихователів ГПД на ІІ семестр.

2. Ознайомлення з проектом професійного стандарту на професію «Вчитель початкової школи» та його обговорення.

3. Про ведення вчителями шкільної документації. Рекомендації щодо ведення класного журналу. 

 

 

2016-2017 н.р.

Погоджено                                                                                Затверджено

Заступник з НВР                                                                  Директор ЗОШ І ст. № 37

ЗОШ І ст.№37 Кіровоградської                                      Кіровоградської    міської ради

міської ради Кіровоградської області                           Кіровоградської області 

Каграманян  Н.В.                                                            Дадонова Т.В.

 

План роботи

Циклового методичного об'єднання

педагогів 2 -3 класів на 2016-2017н.р.

 

Науково-методична проблема ЗОШ І ст. № 37 Кіровоградської міської

ради Кіровоградської області :

 

«Удосконалення уроків української та англійської мови з метою формування ключової комунікативної та соціокультурної компетентностей.».

 

 

 

 

 

 

 

Проблема циклового  методичного об'єднання

педагогів 2- 3 класів на 2016-2017 н. р.

 

«Формування ключової комунікативної та соціокультурної компетентностей молодших школярів, зокрема - на  уроках  української мови в 2,3 класах, через впровадження інноваційних освітніх технологій в навчально - виховний процес.»

Аналіз роботи

   методичної роботи за 2015 – 2016 н. р.

Знання, вміння та навички, які учні набувають й виробляють, навчаючись у школі є важливими. Поряд із цим сьогодні актуальності набуває поняття компетентності учня, що визначається багатьма чинниками, оскільки саме компетентності є тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність учня-випускника до життя, його подальшого особистого розвитку й до активної участі в житті суспільства. Компетентнісний   підхід в освіті – це відповідь на вимоги часу. Динамічні зміни життя, постійне оновлення інформації та колосальні темпи її накопичення зумовлюють потребу в таких членах суспільства, які здатні   гнучко  та оперативно адаптувати до нових вимог, адекватно реагувати на нові виклики, навчатися протягом усього життя, розвиватися та творити. У період, коли освіта України набуває кординальних змін,    виникає  необхідність  в  оновленні методів та прийомів навчання,  в залученні інноваційних методик до процесу формування в  учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному  суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати  своєї діяльності.

Робота методичного об'єднання 1-2 класів була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проблеми «Компетентнісний урок як основна форма навчання  у початковій школі, його структура та ефективне впровадження сучасних педагогічних та інформаційно - комунікаційних технологій »

Основними напрямами роботи ЦМО вчителів є:

1.  Вивчення і аналіз навчальних програм, підручників, інструкцій та рекомендацій МОН України, міського методичного кабінету.

2.  Діагностування педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності.

3.  Обговорення актуальних питань навчання і виховання, пошук  ефективних форм ведення уроків

4.  Вивчення досвіду колег в ході відвідування відкритих уроків, співпраці у семінарах, творчих групах. Впровадження його в практику роботи.

5.  Систематичне проведення відкритих уроків, виховних заходів з обов’язковим самоаналізом та аналізом.

6.  Обговорення та аналіз результатів конкурсів.

7.  Участь вчителів у місячниках, декадах передового педагогічного досвіду.

8.  Підтримка творчих зв’язків з методичними об’єднаннями вчителів початкових класів шкіл міста.

9. Ознайомлення з новинками психолого-педагогічної  та методичної літератури, фаховими періодичними виданням

       На засіданнях МО початкових класів у 2015 – 2016  рр. розглядалися нормативно-правові документи щодо організації  навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, велися огляд та обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань тощо.

       У період між засіданнями обговорювалися творчі звіти вчителів, вивчалися й впроваджувалися в практику досягнення психолого-педагогічної науки, перспективного  педагогічного досвіду, проведено місячник педагогічної майстерності. Педагоги вивчали якість знань, умінь і навичок учнів, рівень їх вихованості.

На засіданні ЦМО було визначено напрямки,  які  потрібні для професійного зростання педагогів. Це:

 • психологічна підготовка;
 • дидактична підготовка;
 • методична підготовка;
 • розвиток загальної культури педагога;
 • впровадження інформаційно-комунікативних технологій.

Проводилася масова робота з учнями: екскурсіі,  конкурси,  свята.

            Організація самоосвітньої роботи членів ЦМО

№ з/п

ПІБ

Тема для поглибленого вивчення

Вид узагальнення

1.

Горчинська Н.П.

«Формування ключових  компетентностей учнів початкових класів шляхом використання  інноваційних технологій».

Презентація, добірка вправ, уроки.

2.

Свистун М.Й..

«Формування ключових компетентностей учнів на уроках та в позакласній роботі»

 

Доповідь, уроки.

3.

Зайченко С.В.

«Формування та розвиток ключових життєвих  компетентностей  учня  на уроках»

 

Презентація , уроки.

4.

Дигас О.І.

«Формування та розвиток ключових компетентностей молодшого школяра»

 

Презентація, добірка ігор, уроки

5.

Говорова Н.В.

 «Впровадження інноваційних технологій  та компетентнісного підходу  на уроках та у навчально виховному процесі»

 

Виступ, уроки.

6.

Кучер  Л.Л.

«Формування в учнів здоров’язбережувальної компетентності»

 

Уроки, підбірка ігор,вправ.

7.

Мельницька А.І.

 «Формування здоров’язбережувальної компетентності учасників навчально – виховного процесу».

 

Підбірка вправ, ігор,бесід.

8.

Грицай А.Г.

 « Виховання здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я»

 

Добірка ігор, бесід, вправ.

9.

 

Зінов'єв  О.А.:

 «Формування  особистості учня на основі дослідження і розвитку його пізнавальної та особистісної сфери шляхом використання новітніх соціально-психологічних технологій».

 

 

Доповідь

            У жовтні місяці вчителі Дигас О.І., Горчинська Н.П., Зайченко С.В. прийняли участь у міському семінарі і провели  відкриті  уроки  для  вчителів  області.

      На протязі навчального року було проведено п’ять засідань методичного об’єднання за такими темами:

Тематика засідань

      Форми завершення

1. Сучасний компетентнісний урок. Яким йому бути? Вимоги, проблеми, шляхи удосконалення уроку.

 

Презентація

2.Розвиток  розумових та пізнавальних здібностей на уроках через використання  різновидів наочності, використання ІКТ.

 

Презентації до уроків

3. Дискусія: «Як раціонально організувати час на уроці? Як уникнути перевантаження учнів? Ваші пропозиції щодо удосконалення уроків.

Методичний вісник

4. Впровадження інтерактивних технологій навчання як один із шляхів підвищення   якості знань учнів.

 

Виступ

5.«Диференціація на сучасному уроці з метою покращення розумового розвитку молодшого школяра».

 Обмін досвідом з питання «Нестандартні форми навчання на уроках».

 

Підбірка вправ, завдань.

 

Цікавинки з методичної скриньки. 

 

Більшість з них поєднували теорію і практику, проходячи у формі дискусій, обміном досвіду, обговоренням уроків, презентації досвіду роботи.

В період між засіданнями проводилися методичні оперативки, групові консультації, опрацьовувалися інструктивно-методичні матеріали, педагогічні читання та комплексне обговорення статей періодичної літератури з проблемного питання, відкриті уроки та виховні заходи, заслуховувались доповіді вчителів з питань самоосвіти. 

Протягом усього навчального року вчителі відвідували семінари, конференції, засідання «круглих столів» на базі шкіл міста.

На високому рівні членами ЦМО була підготовлена презентація до педради на тему « Урок - основна  форма організації навчання у початковій школі».

Кожного року у листопаді в школі проходить місячник педагогічної майстерності. Ця форма методичної роботи передбачає пропаганду передового педагогічного досвіду і ставить за мету впровадження педагогічних знахідок, ознайомлюються з кращими зразками педагогічного досвіду, нестандартними  уроками та іншими формами навчально-виховної роботи.

Свистун М,Й. поділилася досвідом із колегами, провела відкритий урок з

 природознавства у 2 класі « Тварини взимку»

   Кучер Л.Л. провела відкритий урок з української мови у 1 класі показавши практичне   впровадження в дію інноваційних форм та методів роботи на

  уроках української мови. Цікаво було проведено виховну годину « У світі казок» вихователем Грицай А.Г.

Всі  вчителі  прийняли  активну  участь  у  проектній  діяльності  «Україна - моя Батьківщина», «Збережи своє життя і здоров’я».

Велику увагу педагоги початкової школи приділяють вихованню своїх учнів. Але повноцінним виховання буде тоді, коли вчителі співпрацюватимуть з батьками. Про це члени методичного об’єднання завжди пам’ятають. Тому жодне родинне свято не проходить без участі батьків. Традиційними стали у школі  «Перше вересня»,«Новий рік» «Свято прощання з Буквариком» .

Протягом навчального року учні школи брали участь у різних конкурсах:

 • конкурсі знавців математики «Кенгуру»;
 • конкурсі знавців природознавства «Колосок»;
 • конкурсі знавців англійської мови «Гринвіч».

     Колектив вчителів – творчий колектив, в якому працюють обдаровані учителі, які мають високу науково-теоретичну і методичну підготовку, досконало володіють сучасними формами і методами навчання. Весь час спрямовують свою діяльність на вдосконалення та систематичне впровадження інноваційних форм навчально-виховної роботи з учнями. Учителі намагаються створити такі умови для розвитку особистості, за яких розкриваються унікальні здібності, властиві кожній дитині, виховується активний громадянин демократичного суспільства, будівник могутньої держави, патріот своєї Вітчизни – України. Про це свідчать уроки з ІКТ.

Кожного класовода хвилює питання, як зробити навчання цікавим. Такі вчителі як:   Дигас О.І., Свистун М.Й, Горчинська Н. П.своє завдання як учителя бачать в тому, щоб розвинути інтелектуальні здібності своїх учнів, підтримати їхнє бажання вчитися, допомогти дітям досягти успіху. Кожен урок, проведений вчителями, – це цікава подорож з дітьми у світ науки, це і гра, і пізнання нового, і радість творчого пошуку. Це час зростання особистості учнів, їх розумового розвитку, творчого мислення, психологічного конфорту. Зміст праці вчителі збагачують за допомогою різноманітних інноваційних методів і прийомів. Їх уроки відзначаються логічною завершеністю, умотивованістю, оптимальністю вибору форм і методів роботи.  Говорова Н.В., Зайченко С. В.,  Кучер Л.Л. постійно спонукають учнів працювати в парах і групах, створюють умови для вільного висловлювання думки, міркування. Вчителі люблять своїх вихованців, допомагають їм усвідомити свою індивідуальність і неповторність, кожного дня під час уроків і в позакласній діяльності створюють для учнів ситуацію успіху. Застосовують ігрові ситуації, головоломки, ребуси, логічні задачі, завдання на кмітливість, здогадку тощо.

    Одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є розвиток пізнавальної активності школярів, формування у них допитливості, бажання пізнавати нове. Збільшення навчального навантаження на уроках примушує вчителя замислитись над тим, як підтримати інтерес  молодших школярів  до навчання.

Вчителі нашої школи турбуються про те, щоб учні почували себе тут затишно і комфортно.  Кабінети у початковій школі мають сучасний вигляд.

ІІ. Список членів методичного об’єднання, які входять до складу методичного об’єднання.

№ з/п

Прізвище ,ім'я

по батькові

 

 

Дата

народже

ння

Педаго

гічний

стаж

 

Освіта

Який предмет викладає

В яких класах

Курсова

перепід

готовка

Примітка

1.

Зайченко

Світлана

Василівна

14.12.

1976р.

7р.

Вища, КДПУ,2012

 

Вчитель

початкових

класів

 

2- А

 

 

2.

Горчинська

Надія

Петрівна

20.08.

1967р.

30 р.

Вища, КДПУ,2003

 

Вчитель

початкових

класів

 

3-А

2013-2014р. Курси при

КОІППО

    2013р.

 

3.

Дигас

Олена

Іванівна

18.05.

1972р.

17 р.

Вища, КДПУ,1995

 

Вчитель

початкових

класів

 

3-Б

2011-2012

Курси при

КОІППО

2012р.

 

4.

Свистун Майя

Йосипівна

19.09.

1982р.

38р.

Вища, КДПІ,1978

«Педагогіка та методика початкового навчання»

 

Вчитель

початкових

класів

 

3-В

2010-2011

Курси при

КОІППО

2010р.

 

5.

Кучер

Людмила

Леонідівна

 

03.09.

1988р.

6 р.

Вища, КДПУ,2010

 

Вчитель

початкових

класів

 

2-В

 

 

6.

Говорова

Наталя

Вікторівна

25.01.

1992р.

2роки5 місяців

Вища,

2014р.

 

Вчитель

початкових

класів

 

2-Б

 

 

 

7.

 

 

Большакова Марина Ігорівна

02.01.

1994р.

 

Вища, УДПУ ім. Тичина,2016

 

Вихователь ГПД

2 класів

 

 

 

8.

 

Зінов'єв  Олександр Анатолійович

16.08.

1989р.

5 р.

Вища, КДПУ,2010

 

Психолог,

 

 

 

9.

Іщенко Тетяна Леонідівна

02.12.1990р.

3 р.

Вища, КДПУ,2013

 

Шкільний бібліотекар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ. Індивідуальні науково - методичні проблеми членів МО.

 

 

Прізвище ,ім'я

по батькові

 

Науково –методична

тема

Термін роботи над проблемою

Форма її завершення

Форма її реалізації

Де буде викорис-

тано

1.

Зайченко

Світлана

Василівна

«Формування та розвиток ключових життєвих  компетентностей  учня  на уроках української мови»

 

Навчальний рік

Презентації до уроків

Відкритий урок української мови

На засіданнях ЦМО

На уроках 2 класу.

2.

Горчинська

Надія

Петрівна

«Формування ключових  компетентностей учнів на уроках української мови шляхом використання інноваційних технологій».

 

Навчальний рік

Відкритий урок з української мови. Презентації до уроків,

розробки уроків.

На засіданнях ЦМО

На уроках  у 3 класі

3.

Дигас

Олена

Іванівна

«Формування та розвиток ключових компетентностей молодшого школяра на уроках української мови»

 

 

Навчальний рік

Відкритий урок з укр. мови. Презентації до уроків.

На засіданнях ЦМО

На уроках літературного читання, українсь-кої мови.

4.

Свистун Майя

Йосипівна

«Формування ключових компетентностей учнів на уроках української  мови та в позакласній роботі»

 

Навчальний рік

Презентації до уроків,

підбірки вправ та дидактичних ігор.

На засіданнях ЦМО

На уроках та в позакласній роботі.

5.

Кучер

Людмила

Леонідівна

 

«Гра- ефективний метод формування соціокультурної та комунікативної компетентності на сучасному уроці в початковій школі »

Навчальний рік

Підбірка ігор, створення презентацій, фільмотеки.

На засіданнях ЦМО

На уроках  та перервах.

 

6.

Говорова

Наталя

Вікторівна

«Впровадження інноваційних технологій  та компетентнісного підходу  на уроках та у навчально виховному процесі»

Навчальний рік

Розробка уроків, підбір аудіо та відео матеріалів, створення презентацій.

На засіданнях ЦМО

На  уроках та в позакласній роботі.

 

7.

 Большакова Марина Ігорівна

«Формування в учнів здоров’язбережувальної компетентності»

Навчальний рік

Підбірка бесід, ,аудіо матеріалу, створення презентацій.

На засіданнях ЦМО

На ГПД під час проведе про  бесід.

 

8.

Зінов'єв  Олександр Анатолійович

«Формування  особистості учня на основі дослідження і розвитку його пізнавальної та особистісної сфери шляхом використання новітніх соціально-психологічних технологій.

Навчальний рік

Відкрите корекційно–розважальне заняття.

На засіданнях ЦМО

 

9.

Іщенко Тетяна Леонідівна

«Формування та розвиток ключових життєвих  компетентностей  на уроках»

 

Навчальний рік

Розробка уроків, підбір матеріалів, створення презентацій

На засіданнях ЦМО

На уроках в 4 класі.

 

 

 

 

ΙV. Тематика  засідань.

1 засідання

Тематика засідань

Форма проведення

Методи проведення

Дата проведення

Місце проведення

Відповідальний

Примітка

1. Аналіз роботи методоб'єднання за 2015-2016 навчальний рік

Висту(аналіз)

 

Круглий стіл

 31.08

 

Класна кімната

Керівник ЦМО

 

 

 

2.Обговорення  і затвердження  плану роботи  на  2016-2017 н.р.

 

Виступ

Круглий стіл

 

 31.08

 

Класна кімната

Керівник ЦМО

 

 

 

3. Організація навчально-виховного процесу в початкових класах у 2016/2017 навчальному році.

Розвантаження програм для початкової школи. Аналіз ключових змін оновлених програм. Методичні рекомендації до оновлених програм.

Зміни до орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів.

Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи, щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи.

 

Повідомлення

Обговорення записи

 31.08

 

Класна кімната

Заступник директора, керівник ЦМО

 

 

4. Аналіз навчально-методичного забезпечення початкової школи (навчальний план, програми, підручники).

Про ведення вчителями шкільної документації. Рекомендації щодо ведення класного журналу. Консультація «Особливості календарно-тематичного планування».

 

Повідомлення

Обговорення записи

 31.08

 

Класна кімната

Заступник директора, керівник ЦМО

 

 

5.Про регламент роботи початкової школи, тривалість уроків, перерв, розклад уроків, проведення фізкультхвилинок. Погодження календарних та виховних планів ГПД на І семестр.

 

Повідомлення

Обговорення записи

 31.08

 

Класна кімната

Заступник директора, керівник ЦМО

 

 

6.Про результати ДПА з навчальних предметів учнів 4-х класів за 2015-2016 н.р.

7. Лекція «Про дотримання прав дітей як суб'єктів навчально -виховного процесу»

 

Аналіз

 

 

 

Просвітницька робота з педагогами:

 

 

Обговорення, записи

До 01.09

 

Класна кімната

Заступник директора, керівник ЦМО

 

Шкільний психолог

 

Робота між засіданнями

1.Методична оперативка «Організація навчально- виховної роботи у 2-3 класах відповідно до новоствореного методичного забезпечення»

2.Методична оперативка «Виконання плану заходів ЦМО педагогів 1-2 класів щодо усунення недоліків ,виявлених у ході державної атестації ЗОШ I № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

3.Опрацювання   методичних  рекомендацій  щодо проведення Першого уроку у 2016 -2017н.р.

4. Організація роботи з молодими педагогами:
*призначення наставників для молодих педагогів;

*спостереження молодими вчителями навчальних занять, виховних заходів у вчителів-наставників;

* проведення консультацій для молодих педагогів.

5. Опрацювання   методичних  рекомендацій  щодо ведення класного журналу.

6. Огляд  навчально-методичної , фахової    літератури.

 

 

Форма завершення

Затвердження  плану ЦМО на 2016-2017 н.р.

Затвердження календарних  планів на 2016-2017 н.р.

Планування  виховної роботи класних керівників 2-3 класів та вихователів.

2 засідання

Тематика засідань

Форма проведення

Методи проведення

Дата проведення

Місце проведення

Відповідальний

Примітка

1. « Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку української мови та самопідготовки в ГПД ».

 

Круглий стіл

Обговорення

лиспопад

Класна кімната

ГорчинськаН.П.

 

2. Цікавинки  з методичної скриньки    «Нестандартні форми навчання на уроках рідної мови»

Обмін досвідом з питання

Творча лабораторія вчителя

лиспопад

 

Всі члени

ЦМО, наставники молодих педагогів

 

 

3. «Як раціонально організувати час на уроці, та в групі продовженого дня»

 

Обмін думками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листопад

 

 

 

 

 

Кабінет інформа тики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всі члени

ЦМО, наставники молодих педагогів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Методичні рекомендації щодо удосконалення уроків та бесід в ГПД.

 

 

 

 

Обмін думками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всі члени

ЦМО, наставники молодих педагогів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Робота з обдарованими учнями. Підготовка учнів      до участі у Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика та Всеукраїнських конкурсів «Кенгуру», «Соняшник», «Колосок», «Грінвіч»

 

 

Бесіди

Практичні заняття

листопад

Класні кімнати

Всі члени

ЦМО

 

6.Круглий стіл «Процес виховання свідомого ставлення учнів до власного здоров'я, здоров'я інших людей»

Просвітницька робота з педагогами:

 

 

 

 

 

Шкільний психолог

 

Робота між засіданнями

1.Підготовка до проведення педагогічної ради

2.Організація перевірки ведення учнівських зошитів з метою удосконалення форм і методів роботи над помилками.

3.Підготовка і проведення зрізів знань з навчальних предметів. Підсумки за І семестр.

4. Стан роботи вчителів 2-3 х класів щодо обсягу й характеру домашніх завдань.

5. Обговорення відкритих уроків проведених в рамках Місячника пед.  майстерності.

6. Методичний форум «Результати успішності за І семестр».

 

 

Форма завершення

Методичний вісник

«Нестандартні форми навчання на уроках рідної мови»,

Презентація «Як раціонально організувати час на уроці, та в групі продовженого дня»

Збірка  конспектів уроків, виховних заходів 2-3 класів.

3 засідання

 

Тематика засідань

Форма проведення

Методи проведення

Дата проведення

Місце проведення

Відповідальний

Примітка

1.«Використання різновидів наочності на уроках та ГПД».

 

 

Круглий стіл

Методичний вернісаж

Січень

Кабінет 3-а класу

Всі члени

ЦМО

 

 

2. Виступ на тему: «Формування  ключової комунікативної та соціокультурної компетентностей учнів на уроках української мови за допомогою ІКТ».

                                                                

 

Аукціон ідей

 

Обмін досвідом

 

Січень

 

Кабінет інформа тики

Всі члени

ЦМО, наставники молодих педагогів

 

3. Обмін досвідом з питання «Нестандартні форми роботи вчителя та вихователя».

 

Почерк майстра

Обмін досвідом

Січень

Кабінет інформа тики

 

 

 

 

Всі члени

ЦМО

 

 

4.Затвердження календарних та виховних планів вчителів та вихователів на ІІ семестр.

 

 

 

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота між засіданнями

1.Взаємоперевірка  робочих  та  контрольних   зошитів   учнів.

2. Самоосвітня   діяльність  вчителів  згідно  обраної   проблеми.

3.Взаємовідвідування    уроків    та занять групи   продовженого дня.

Форма завершення

Конспекти  позакласних заходів за проблемою ЦМО із застосуванням ІКТ.

Затвердження календарних  планів на 2016-2017 н.р.

 

4 засідання

 

 

Тематика засідань

Форма проведення

Методи проведення

Дата проведення

Місце проведення

Відповідальний

Примітка

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках та ГПД.

 

Круглий стіл

Проблемна дискусія

Березень

Кабінет 3-а класу

Всі члени

ЦМО

 

2. Сучасний урок - співпраця всіх учасників навчального процесу

Обмін думками

 

Березень

Кабінет інформа тики

Всі члени

ЦМО, наставники молодих педагогів

 

 

3.Інноваційні технології як засіб формування ключових компетентностей творчої особистості молодшого школяра.

 

 

Педагогічний  діалог

 

 

Березень

 

Кабінет інформа тики

Всі члени

ЦМО, наставники молодих педагогів

 

 

Робота між засіданнями

1.Огляд науково – методичної літератури.

2. Самоосвітня діяльність вчителів та вихователів згідно  обраної   проблеми.

3.Взаємовідвідування  уроків  та занять групи  продовженого дня.

 

Форма завершення

Збірки конспектів уроків за проблемою ЦМО

Презентація «Сучасний урок - співпраця всіх учасників навчального процесу».

5 засідання

 

Тематика засідань

Форма проведення

Методи проведення

Дата проведення

Місце проведення

Відповідальний

Примітка

Підведення  підсумків

роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

за 2016– 2017 навчальний рік.

 

Методич

ний марафон

Звіт

Травень

Кабінет інформатики

Всі члени

ЦМО

 

Підсумки роботи над проблемною темою

 

Звіти

 

Кабінет інформатики

 

 

Складання перспективного плану роботи

методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2016 – 2017

навчальний рік».

 

Практичне заняття

Панорама ідей

травень

Кабінет інформатики

Всі вчителі

 

Огляд новинок педагогічної літератури.

 

Практичне заняття

Методична скарбничка

Травень

 

Члени методичного об’єднання

 

 

Форма завершення

Матеріали річної роботи вчителів за вибором.

Поповнити робочих  кабінет новими   наочними посібниками, дидактичними іграми, роздатковим матеріалом.

 

 

V. Графік відкритих уроків, позакласних заходів.

 

 

з/п

Прізвище ,ім'я

по батькові

 

Назва предмета,клас,в якому буду проводитись урок

Назва теми

Мета проведення уроку

Мета відвідування

Примітка

1.

Свистун Майя Йосипівна

Відкритий урок математи

ки.

 

Презентація проектів :

«Україна - моя Батьківщина», «Збережи життя і здоров'я»

Відкритий урок з математики.

 

Обмін досвідом

Місячник підмайстер

ності

 

 

 

 

 

2.

Зайченко

Світлана

Василівна

Українська мова

Презентація проектів :

«Україна - моя Батьківщина», «Збережи життя і здоров'я»

Відкритий урок.

 

Обмін досвідом

Місячник підмайстер

ності

 

 

 

 

 

3.

Горчинська

Надія

Петрівна

Українська мова

Презентація проектів :

«Україна - моя Батьківщина», «Збережи життя і здоров'я»

Відкритий урок.

 

Обмін досвідом

Місячник підмайстер

ності

 

 

 

 

 

4.

Дигас

Олена

Іванівна

Українська мова

Відкритий урок з української мови Презентація проектів :

«Україна - моя Батьківщина», «Збережи життя і здоров'я»

 

Обмін досвідом

Місячник підмайстер

ності

 

 

 

 

5.

Большакова Марина Ігорівна

Бесіда

Подорож країною здоров’я

Обмін досвідом

Місячник підмайстер

ності

 

 

 

6.

Кучер

Людмила

Леонідівна

 

 

Презентація проектів :

«Україна - моя Батьківщина», «Збережи життя і здоров'я»

 

 

 

Обмін досвідом

Місячник підмайстер

ності

 

 

 

 

7.

Говорова

Наталя

Вікторівна

 

Презентація проектів :

«Україна - моя Батьківщина», «Збережи життя і здоров'я»

 

 

 

Обмін досвідом

Місячник підмайстер

ності

 

 

 

 

 

8.

Зінов'єв  Олександр Анатолійович

 

Відкрите корекційно–розважальне заняття.

Обмін досвідом

Місячник підмайстер

ності

 

9.

Іщенко Тетяна Леонідівна

 

Відкритий урок української мови

Обмін досвідом

Місячник підмайстер

ності

 

 

 

 

 

 

 

 

VΙ. План участі методичного формування у представницьких заходах школи, міста, області.

 

VΙΙ. Вивчення, узагальнення, впровадження перспективного педагогічного досвіду.

 

з/п

Прізвище ,ім'я

по батькові

 

Тема досвіду

Адреса досвіду

Форма вивчення

 Форма звітності

1.

Зайченко

Світлана

Василівна

Формування ціннісного ставлення учнів до праці В.О. Сухомлинського

Вибрані твори

Опрацювання літератури

Виступ на засіданнях ЦМО

2.

Горчинська

Надія

Петрівна

Диференційований підхід до учнів на всіх етапах засвоєннязнань

Логачевська

С.П.

Опрацювання літератури,впрова

дження  в свою роботу

Виступ на засіданнях ЦМО

3.

Дигас

Олена

Іванівна

Праця головний вихователь школярів

Бех І.Д.

Опрацювання літератури

Виступ на засіданнях ЦМО

4.

Большакова Марина Ігорівна

Інтерактивні технології навчання молодших школярів

Парфьонова А.М.

Опрацювання літератури

Виступ на засіданнях ЦМО

5.

Кучер

Людмила

Леонідівна

 

Вивчення досвіду: ігри,лексика, говоріння.

Старкова Ксенія

Опрацювання літератури

Виступ на засіданнях ЦМО

6.

Говорова

Наталя

Вікторівна

Як навчати молодших школярів

С.М. Лисенкова

Опрацювання літератури

Виступ на засіданнях ЦМО

7.

Зінов'єв  Олександр Анатолійович

Консультування в руслі позі тум.

Кременчуцький інстинут позитивної психотерапії таменежменту

Опрацьовування спеціалізованої літератури

Захист

8.

Свистун  Майя Йосипівна

Особливостізастосуванняінтерактивнихтехнологійнавчання на уроках математики.

Г.Коберник.

 

 

Опрацювання літератури

Виступ на засіданнях ЦМО

9.

Іщенко Тетяна Леонідівна

Інтерактивнітехнології у навчанні. Початкова школа

 

І.Кокарєва.

Опрацювання літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/pogodzheno_zatverdzhen8_2.docx

 

 

 

 

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/pogodzheno_zatverdzhen8_1.docx

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/pogodzheno_zatverdzhen8.docx

Форми завершення роботи над науково-методичною проблемою школи

    «Впровадження компетентнісно-орієнтованого навчання і виховання щодо формування системи  ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе, створення умов для самореалізації учителя та учня шляхом використання комп’ютерних технологій у навчально-виховній та управлінській діяльності школи».

2010-2015 н.р.

2010-2011 н. р - Ціннісне ставлення до суспільства і держави

Урок англійської мови

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/urok_angliyskoi_movi_1.rar

Виховні заходи

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/vpr_dlya_rozvitku_navikiv_chit_1_klas.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/kaligraf_hvilinki_2_4_kl.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/kaligraf_spisuv__patriotichn_napryamku_3_4_kl.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/konkurs_znavciv_ukrainskoi_movi_2_klasi.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/konkurs_znavciv_ukrainskoi_movi_3_klasi.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/charivni_slova_.rar

2011-2012 н. р - Ціннісне ставлення  до людей і до себе

Бесіди

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/vih_god_krasa_dushi_lyudskoi.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/vih_zahid_gpd__podorozh_do_kraini_vvichlivosti.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/mi_ydemo_do_idalni.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/povedinka_v_shkoli.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/povedinka_v_shkoli_1.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/pravila_chesnoi_gri_ta_zmagannya.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/ya_hochu_stati_kraschim.rar

Брошури

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/broshura_vihovannya_moralnih_cinnostey_z_vikorist_spadschini_suhomlinskogo.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/broshura_estetichne_vihovannya_i_kultura_pochutti2.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/broshura_pikluvannya_pro_zdorovya_molodogo_pokolinnya.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/zbirnik_zavdan_do_urokiv_navchannya_gramoti.rar

Конспект уроку з математика (3 клас)

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/matematika_3_klas_1.rar

2012-2013 н. р - Ціннісне ставлення  до природи

Виховні заходи

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/viktorina_roslinniy_i_tvarinniy_svit_lisu.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/ekologichniy_turnir.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/zbirnik_cikavo_pro_kviti_.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/igri_do_urokiv_angl_movi.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/pidbirka_igr_vprav_zavdannya_fizkulthvilinok_ta_cikavih_zagadok_prirodnichogo_napryamku.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/scenariy_ekologichnoi_kazki_dobra_kazka.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/scenariy_svyato_kvitiv.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/usniy_zhurnal_ridniy_kray.rar

Конспект уроку з математики (3 клас)

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/konspekt.doc

 Конспект уроку з української мови (3 клас)

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/konspekt_1.rar

2013-2014 н. р - Ціннісне ставлення  до мистецтва

Виховні заходи

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/vih_zahid_muzika_malyue_portret_1.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/viktorina_vesela_palitra.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/viktorina_kazka_kliche_na_gostini.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/viktorina_kaleydoskop.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/viktorina_lesine_slovo.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/viktorina_pro_muziku.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/muzichna_kazka_kalinova_sopilka.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/usniy_zhurnal_estetika_pobutu.rar

Громадянська освіта 3 клас

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/grom__osvita_3_klas.rar

Конспект уроку з позакласного  читання

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/pozaklasne_chitannya.rar

Розвиток мовлення

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/rozv_movl__4_kl.rar

Конспект року з читання (3 клас)

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/chitannya_3_klas.rar

2014-2015 н. р - Ціннісне ставлення  до праці

ВИХОВНІ ЗАХОДИ

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/angliyska_mova_4_klas.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/gra_mandrivka_svit_profesiy.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/konkurs_zagadok_pro_pracyu.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/pidbirka_besid.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/usniy_zhurnal_skilki_u_sviti_profesiy.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/usniy_zhurnal_u_sviti_profesiy.rar

Конспекти уроків

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/konspekt_2.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/otkr_urok.rar

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/konspekt_3.rar

 

______________________________________________________________________________________--

Науково-методична проблема школи на 2015-2016 н.р.

«Підвищення ефективності та якості уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу в контексті сучасних технологій навчання та компетентнісного підходу як чинника модернізації навчального процесу».

Проблема циклового  методичного об'єднання

Педагогів 1,2 класів на 2015-2016 н. р.

«Компетентнісний урок як основна форма навчання  у початковій школі, його структура та ефективне впровадження сучасних педагогічних та інформаційно- комунікаційних технологій »

План роботи

Циклового методичного об'єднання

педагогів 1,2 класів на 2015-2016 н.р

/uploads/editor/3355/112198/sitepage_24/files/cmo_15_16_n_r__z_vipravlennyami.rar

31 серпня було проведено  засідання ЦМО 1,2 класів, на якому було розглянуто наступні питання:

1. Аналіз роботи методоб'єднання за 2014-2015 навчальний рік.

2. Обговорення і затвердження плану роботи на 2015-2016 н.р.

3.Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України щодо організаціїнавчально – виховного процесу, ведення класної документації 2015/2016 н.р.

4.Обговорення регламенту роботи початкової школи, тривалість уроків, перерв, розклад уроків, проведення фізкультхвилинок. Погодження календарних та виховних планів на І семестр.

5. Про результати ДПА з навчальних предметів учнів 4-х класів за 2014-2015 н.р.

26 листопада було проведено  засідання ЦМО 1,2 класів, на якому було розглянуто наступні питання:

1. Сучасний компетентнісний урок. Яким йому бути? Вимоги, проблеми, шляхи удосконалення уроку.

2. Адаптація першокласника.

3. Розвиток  розумових та пізнавальних здібностей на уроках через використання  різновидів наочності, використання ІКТ.

4. Дискусія: «Як раціонально організувати час на уроці? Як уникнутиперевантаженняучнів? Ваші пропозиції щодо удосконалення уроків».

5. Методичні рекомендації щодо удосконалення уроків.

6. Підготовка до Всеукраїнських конкурсів «Кенгуру», «Соняшник», «Колосок». 

 

 

 

11 січня було проведено  засідання ЦМО 1,2 класів, на якому було розглянуто наступні питання:

1. Впровадження інтерактивних технологій навчання як один із шляхів підвищення якості знань учнів.

2. Диференціація на сучасному уроці з метою покращення розумового розвитку молодшого школяра.

3. Цікавинки з методичної скриньки. Обмін досвідом з питання «Нестандартні форми навчання на уроках».

4.Погодження календарних та виховних планів на ІІ семестр.